آمار کلی

کد ملی: 339219XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حدید کرانه نور هرمز مدیرعامل فعال 1394/10/21 تا کنون
حدید گستر کرانه هرمز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/11/16 تا کنون