آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بلوک زنی اعتماد رودان ثبت 226 بازرس اصلی فعال 1387/09/24 تا کنون