آمار کلی

کد ملی: 197216XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زاگرس صداقت آسایش رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/20 تا کنون