آمار کلی

کد ملی: 292970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هزار و پانصد و چهارده فرهنگیان منطقه زیویه سقز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/28 تا کنون