آمار کلی

کد ملی: 582904XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان صنایع تپورستان بازرس اصلی فعال 1395/10/19 تا کنون