آمار کلی

کد ملی: 007328XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه آماج پایوران پارسیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/21 تا کنون
فنی و مهندسی نوژان طراحان ارس عضو هیئت مدیره فعال 1390/01/16 تا کنون