آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی گل و گلدان امید دشتستان گروه 4714 شماره ثبت 1995 19/7 / 1391 نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/07/19 تا کنون