آمار کلی

کد ملی: 387104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همروز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/18 تا کنون
خدمات مهندسی مرتضی مرتضوی و شرکا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/23 تا کنون