آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس مروارید لیدوما مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/02/09 تا 1396/06/04