آمار کلی

کد ملی: 108269

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خسرو آسیا طب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/26 تا 1394/07/10