آمار کلی

کد ملی: 306013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شهریار گستر بزرگ کار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/31 تا کنون