آمار کلی

کد ملی: 249116XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل مسافر شهرستان داراب و حومه عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون