آمار کلی

کد ملی: 626949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چالوس آزما کوچ ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/20 تا کنون