آمار کلی

کد ملی: 007521XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا گسترش نویان عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/29 تا کنون
کارا گستر فاوا مدیرعامل خارج شده 1393/07/19 تا 1396/07/29