آمار کلی

کد ملی: 555978XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر سی و دو فتوت اصفهان بازرس علی البدل فعال 1394/07/03 تا کنون