آمار کلی

کد ملی: 003993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع فنی تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/05/30 تا 1398/09/10
انتفاعی اعزام دانشجو راه فرزانگان وطن نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/10/27 تا کنون