آمار کلی

کد ملی: 004996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برج مسکونی رسالت دو نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/05/28 تا 1396/10/14