آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره ثبت 1939 رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/05/25 تا 1393/07/06