آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع غذایی طعم افشان برتر گلستان مدیرعامل و منشی هییت مدیره خارج شده 1388/10/14 تا 1395/02/28