آمار کلی

کد ملی: 221985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا ابنیه باتیس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/09/29 تا 1395/12/08