آمار کلی

کد ملی: 053257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر آزمون خاک عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/21 تا کنون