آمار کلی

کد ملی: 257114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا منشی هییت مدیره خارج شده 1395/07/22 تا 1398/09/16