آمار کلی

کد ملی: 094532XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارسلان اردکانی فرد و شرکا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/02 تا کنون