آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور پژوهش و توسعه فرآیند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/09/25 تا 1386/05/17