آمار کلی

کد ملی: 330905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت پیک غزال امیر رئیس هیئت مدیره فعال 1393/05/04 تا کنون