آمار کلی

کد ملی: 468989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کار نو پدیده سپنتا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/28 تا کنون