آمار کلی

کد ملی: 174149XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی آرد خرمشهر عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/19 تا کنون
تولیدی آرد زرین ثمر آبادان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/23 تا کنون