آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی جام جم کرج عضو هیئت مدیره فعال 1382/05/04 تا کنون