آمار کلی

کد ملی: 352106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدروستایی بهارستان دهقاید مدیرعامل فعال 1396/01/29 تا کنون
روستایی دهقاید عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/15 تا 1396/02/19