آمار کلی

کد ملی: 266852XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن فرهنگیان منطقه آموزش و پرورش بخش سنگر عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/11 تا کنون