آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیاران بیمه سبز دشت فارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/10 تا 1397/08/22