آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صحرا سبزدشتستان بازرس اصلی خارج شده 1393/08/22 تا 1398/06/17