آمار کلی

کد ملی: 297201XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نهصد و شصت پالت سازی زندآور آذربایجان عضو هیئت مدیره فعال 1395/08/23 تا کنون