آمار کلی

کد ملی: 005888XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کفش پژواک تهرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/06/20 تا کنون