آمار کلی

کد ملی: 567879XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاوران رشد ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/03 تا کنون