آمار کلی

کد ملی: 259341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مبتکران صنعت گیل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/03 تا کنون