آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبلغ 000/100/50 ریال منقسم 5010 سهم 000/10 ریالی با نام که نقداً به حسا بازرس علی البدل فعال 1388/09/25 تا کنون