آمار کلی

کد ملی: 181856XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاریز بتن شمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/18 تا کنون
مردم نهاد جنبش خنده روجا فام عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/06 تا کنون