آمار کلی

کد ملی: 298029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل فرآورده های نفتی کویر ترابر کرمان عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/04 تا کنون
پرتو تدارک تابان عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/22 تا کنون
حمل ونقل عقاب سیرجان عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/06 تا کنون
حمل و نقل عقاب سیرجان عضو هیئت مدیره فعال 1391/06/01 تا کنون