آمار کلی

کد ملی: 229549XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبا پخش کارن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/04 تا کنون