آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی فنی بهین ریل پارسیان نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1387/09/30 تا کنون