آمار کلی

کد ملی: 175106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران بازرس اصلی منحل شده 1391/08/22 تا کنون