آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایا سازه کارینا گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/06 تا 1394/03/02