آمار کلی

کد ملی: 228092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی زرین آوا برتر خاورمیانه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/22 تا 1397/05/22