آمار کلی

کد ملی: 092223XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آکام ساروج باتیس رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/21 تا کنون
کاوش اسکان آساک رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/02/06 تا کنون