آمار کلی

کد ملی: 094534XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هدیش کوشک بنای خراسان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/09/08 تا 1395/09/22