آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و عمران روستایی کلات گناباد رئیس هیئت مدیره فعال 1390/06/03 تا کنون