آمار کلی

کد ملی: 454008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی استادکار کناره دینارکوه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/10/26 تا کنون