آمار کلی

کد ملی: 229750XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی پیام امواج فدک بازرس اصلی فعال 1398/04/25 تا کنون