آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی طلایه داران صحاب صنعت هشتم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/29 تا 1396/03/06